Ułatwienia dostępu

Dane osobowe

Klauzula informacyjna w związku z art. 13-14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących z siedzibą w Raciborzu (47-400), przy ulicy Karola Miarki 4 (zwanym dalej Ośrodkiem).

Administratora danych reprezentuje Dyrektor Ośrodka – Agata Tańska, e-mail: dyrektor@soswnis.pl, tel.: 32 415 30 01 lub 32 415 22 55.

Kto jest inspektorem ochrony danych i jak się z nim skontaktować?

Inspektorem ochrony danych w Ośrodku jest Tomasz Nawrocki, z którym możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z inspektorem ochrony danych możesz się skontaktować pisząc na adres pocztowy siedziby Ośrodka (najlepiej z dopiskiem Inspektor ochrony danych) lub wysyłając maila na adres iod@soswnis.pl.

W jakim celu Ośrodek przetwarza Twoje dane osobowe?

Twoje dane przetwarzane są w celu załatwienia spraw, które leżą w kompetencjach Ośrodka oraz realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Ośrodek.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe ponieważ:

 • wykonujemy obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • wykonujemy zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowanej władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit e RODO),
 • wykonujemy zobowiązania umowne (art. 6 ust. 1 lit b RODO).

W szczególnych przypadkach dane osobowe mogą być przetwarzane na innej podstawie, o czym Ośrodek poinformuje zainteresowaną stronę.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

W określonych sytuacjach dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom, w szczególności:

 • organom administracji publicznej – podstawą przekazania będą właściwe dla danej sytuacji przepisy prawa,
 • dostawcom usług pocztowych i kurierskich,
 • podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne i serwisowe na rzecz Ośrodka.

Przez jaki czas będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe Ośrodek będzie przechowywał przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej oraz szczegółowych przepisów dotyczących załatwiania Twoich spraw.

Jakie przysługują Ci prawa?

Posiadasz prawo do:

 • dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania,
 • żądania usunięcia swoich danych – w sytuacji, gdy dane nie będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa uniemożliwiających usunięcie danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych – w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu realizacji przysługujących Ci praw, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, chyba że w konkretnej sytuacji zostanie przekazana informacja, że podanie danych jest dobrowolne.

Konsekwencją niepodania danych osobowych, tam gdzie jest to obowiązkowe, będzie brak możliwości realizacji Twojej sprawy, czy zawarcia umowy.

Czy przetwarzanie Twoich danych podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu?

Przetwarzane przez Ośrodek dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


Informacje uzupełniające w związku z przetwarzaniem danych.

Po kliknięciu linku zostanie otworzy się dokument

Udzielanie informacji publicznej oraz prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.pdf (635 KB)

Prowadzenie korespondencji – informacje uzupełniające.pdf (632 KB)

Ubieganie się o zatrudnienie w Ośrodku – informacje uzupełniające.pdf (733 KB)

Zamówienia publiczne oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych – informacje uzupełniające.pdf (447 KB)


Polityka prywatności BIP Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu

Niniejsza polityka prywatności opracowana została w celu poinformowania Cię, jako osobę odwiedzającą naszą witrynę Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu oraz o prawach, jaki Ci przysługują w związku z odwiedzaniem naszej witryny. Przedstawione poniżej informacje mają również na celu spełnienie przez naszą placówkę obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13-14 RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Kim jesteśmy?

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, jest publiczną placówką oświatową kształcącą dzieci i młodzież z różnymi niepełnosprawnościami, w szczególności z wadami mowy i słuchu.

Nasza placówka jest jednostką organizacyjną Województwa Śląskiego, zobowiązaną przepisami prawa do publikowania w Internecie informacji publicznych – prowadzenia witryny BIP.

Tożsamość administratora danych.

Administratorem danych osobowych w związku z prowadzeniem witryny bip-wp.oswnis.pl jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących z siedzibą przy ul. K. Miarki 4 w Raciborzu (47-400).

Administratora danych reprezentuje Dyrektor Ośrodka, z którym możesz się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej, pisząc na adres dyrektor@soswnis.pl lub osobiście w siedzibie Ośrodka.

Informacje o inspektorze ochrony danych.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących powołany został inspektor ochrony danych, z którym możesz się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących Twoich danych osobowych, pisząc na adres poczty elektronicznej: iod@soswnis.pl

Jakie dane zbieramy i dlaczego je zbieramy?

W ramach prowadzenia witryny bip-wp.oswnis.pl przetwarzamy Twoje dane osobowe, w szczególności:

 1. W przypadku publikacji treści na naszej witrynie:
  • Imię i nazwisko,
  • Nazwa zakładu pracy, podmiotu lub organizacji wraz z danymi teleadresowymi,
  • Funkcja lub stanowisko w zakładzie pracy, podmiocie lub organizacji,
  • Dane kontaktowe (telefon, e-mail), jeżeli nie stanowią wyłączenia na podstawie przepisów prawa,
  • Treści dotyczące zapytań, odpowiedzi, itp., np. treści dotyczące zapytań w sprawach zamówień publicznych;
 2. W przypadku prowadzenia korespondencji:
  • Imię i nazwisko,
  • Nazwa zakładu pracy, podmiotu lub organizacji wraz z danymi teleadresowymi,
  • Funkcja lub stanowisko w zakładzie pracy, podmiocie lub organizacji,
  • Informacje dotyczące treści korespondencji;
 3. W przypadku odwiedzania naszej witryny:
  • Adresy IP osób odwiedzających naszą stronę internetową.

Powyższe dane zbieramy w celu prowadzenia witryny BIP oraz realizacji obowiązków prawnych nałożonych na placówkę, w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Gromadzenie adresów IP osób odwiedzających naszą witrynę , związane jest z bezpieczeństwem oraz zdolnością utrzymania naszej witryny BIP.

Pliki Cookie – „Ciasteczka”

Dla poszczególnych serwisów i aplikacji w domenie: oswnis.pl wykorzystywane są pliki Cookie przechowujące identyfikator sesji. Są one niezbędne do przechowania informacji o fakcie bycia uwierzytelnionym w serwisie, personalizacji ustawień, czy też wyszukiwania informacji w serwisie.

Mechanizm Cookie nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu, ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookie stosowane w serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Większość przeglądarek internetowych pozwala na kontrolowanie plików Cookie. Mechanizm obsługujący pliki Cookie zazwyczaj jest domyślnie włączony, co umożliwia zapisywanie plików Cookie na Twoim komputerze. Twoja przeglądarka może też mieć ustawienia pozwalające na zarządzanie plikami cookie z poszczególnych witryn, np. ustawienia pozwalające usuwać pliki Cookie, włączać lub wyłączać ich działanie oraz określać preferencje dla poszczególnych witryn. Włączenie blokowania plików Cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych elementów naszej witryny.

Kiedy zbieramy dane?

Twoje dane zbieramy w chwili odwiedzenia naszej witryny internetowej, w szczególności gdy:

 • Przeglądasz naszą stronę internetową.

Dane osób znajdujących się w publikacjach wytwarzanych przez pracowników placówki, zbierane są gdy:

 • Wyślesz nam wiadomość za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej, a zastosowanie mają przepisy dotyczące udostępniania informacji publicznej,
 • Jesteś stroną postępowania administracyjnego, np. bierzesz udział w postępowaniu dotyczącym zamówień publicznych lub bierzesz udział w postępowaniu dotyczącym naboru na wolne stanowisko administracyjne.

Jakie dane publikujemy?

Na stronie naszej witryny BIP publikujemy informacje wynikające z przepisów prawa, w szczególności:

 • Przepisów o dostępie do informacji publicznej,
 • Przepisów dotyczących zamówień publicznych lub finansów publicznych,
 • Przepisów dotyczących zatrudniania pracowników samorządowych.

Jaka jest podstawa prawna do przetwarzania Twoich danych osobowych?

Podstawą prawną do przetwarza Twoich danych osobowych, jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

Przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c – obowiązki prawne ciążące na administratorze danych.

Jeżeli Twoje dane zostały przez nas opublikowane, to przetwarzamy je w związku z nałożonymi na nas obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa krajowego, w szczególności:

 • Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 • Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
 • Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane zostały opublikowane z naruszeniem przepisów dotyczących danych osobowych, to pilnie skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, pisząc na adres skrzynki pocztowej: iod@soswnis.pl

Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia postępowań administracyjnych. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu administracyjnym, np. brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu dotyczącym zamówień publicznych lub naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Jakie przysługują Ci prawa?

Posiadasz prawo do:

 • Żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
 • Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak realizujemy przysługujące Ci prawa?

W celu realizacji Twoich praw prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych.

Czy wykorzystujemy dane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania?

Nie. Nasza placówka nie wykorzystuje zgromadzonych danych do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Z kim dzielimy się danymi?

Twoje dane ujawniamy następującym podmiotom:

 • Podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne lub pocztowe na rzecz naszej placówki,
 • Organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Jednocześnie informujemy, że ze względu na ponadnarodowy charakter funkcjonowania stron internetowych, dostęp do danych znajdujących się na opublikowanych treściach posiadają osoby trzecie przeglądające naszą witrynę.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dane osobowe przetwarzane w związku z postępowaniem administracyjnym.

Dane osobowe gromadzone w związku z postępowaniem administracyjnym, przechowujemy zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów.

Logi bezpieczeństwa – numery IP osób odwiedzających naszą witrynę BIP.

Logi bezpieczeństwa przechowujemy przez 1 rok, licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym dane zostały zebrane.

Jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych?

Wszystkie dane osobowe gromadzone w ramach prowadzonej strony internetowej przetwarzamy zgodnie z przepisami RODO.

Nie wykorzystujemy Twoich danych osobowych w innych celach, niż opisane w niniejszej polityce prywatności.

Dyrektor Ośrodka powołał zespół do spraw administracji, moderacji i koordynacji danych przetwarzanych w ramach naszej witryny, w skład którego wchodzą pracownicy naszej placówki.

Wszyscy pracownicy naszej placówki, zaangażowani w przetwarzanie danych w ramach naszej witryny, przeszkoleni zostali w zakresie ochrony danych osobowych. Pracownikom tym nadane zostały odpowiednie upoważnienia.

Dostęp do danych (nieudostępnionych publicznie) posiadają wyłącznie upoważnieni pracownicy naszej placówki.

Przetwarzanie danych oparte jest na zarządzaniu ryzykiem. Nasze wewnętrzne systemy informatyczne chronione są przed utratą atrybutów poufności, integralności i dostępności danych.

Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane były bezpieczne i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Opublikował(a): Artur Ruciński

Ostatnia zmiana:

Dla poszczególnych serwisów i aplikacji w domenie: oswnis.pl wykorzystywane są pliki Cookie przechowujące identyfikator sesji. Są one niezbędne do przechowania informacji o fakcie bycia uwierzytelnionym w serwisie, personalizacji ustawień, czy też wyszukiwania informacji w serwisie. View more
Cookies settings
Akceptuję
Odrzucam
Polityka prywatności
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kim jesteśmy

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i  Słabosłyszących w Raciborzu, jest publiczną placówką oświatową kształcącą dzieci i młodzież z różnymi niepełnosprawnościami, w szczególności z wadami mowy i słuchu. Adres naszej strony internetowej to: https://bip-wp.oswnis.pl.

Pliki Cookie – „Ciasteczka”

Dla poszczególnych serwisów i aplikacji w domenie: oswnis.pl wykorzystywane są pliki Cookie przechowujące identyfikator sesji. Są one niezbędne do przechowania informacji o fakcie bycia uwierzytelnionym w serwisie, personalizacji ustawień, czy też wyszukiwania informacji w serwisie. Mechanizm Cookie nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu, ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookie stosowane w serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji zebranych od użytkowników. Większość przeglądarek internetowych pozwala na kontrolowanie plików Cookie. Mechanizm obsługujący pliki Cookie zazwyczaj jest domyślnie włączony, co umożliwia zapisywanie plików Cookie na Twoim komputerze. Twoja przeglądarka może też mieć ustawienia pozwalające na zarządzanie plikami cookie z poszczególnych witryn, np. ustawienia pozwalające usuwać pliki Cookie, włączać lub wyłączać ich działanie oraz określać preferencje dla poszczególnych witryn. Włączenie blokowania plików Cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych elementów naszej witryny. Więcej informacji możesz uzyskać pod tym adresem: https://bip-wp.oswnis.pl/bip/dane-osobowe/
Save settings
Cookies settings