Ułatwienia dostępu

Informacje nieudostępnione

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje „bez zbędnej zwłoki”, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Ośrodek powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie wskazanej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Ośrodek, uniemożliwiają udostępnienie informacji we wskazanej formie lub wskazanym sposobie. W takiej sytuacji Ośrodek powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i określa, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia, wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez Ośrodek, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem, iż jeżeli Ośrodek ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Ośrodek może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej kosztom przygotowania i udostępnienia informacji.

Jeżeli udostępnienie informacji będzie się wiązało z dodatkowymi kosztami, Ośrodek powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni od złożenia wniosku o wysokości opłaty i sposobie jej przekazania. W takim przypadku udostępnienie informacji następuje po upływie 14 dni od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Ośrodka, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu i formy udostępniania informacji. Jeżeli wnioskodawca w takim przypadku nie dokona zmiany treści wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo nie dokona opłaty wskazanej przez Ośrodek, postępowanie o udostępnieniu informacji umarza się.

Przed złożeniem wniosku o udostępnienie informacji publicznych, należy sprawdzić czy interesujące dane nie są już udostępnione na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka.

Sprawdzenia można dokonać poprzez użycie wyszukiwarki- Szukaj na stronach BIP (lewym górny róg),

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej składa się do Ośrodka poprzez:

 • przesłanie pocztą tradycyjną na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących, ul. Karola Miarki 4, 47-400 Racibórz;
 • złożenie osobiście w Sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących, ul. Karola Miarki 4, 47-400 Racibórz;
 • przesłanie pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@soswnis.pl;
 • przesłanie platformą ePUAP na skrytkę: /SOSWNIS_Raciborz/SkrytkaESP

Procedura odmowy udzielania informacji publicznej w Ośrodku.

Z procedurą odmowy udzielenia informacji publicznej mamy do czynienia gdy:

 • wnioskodawca żąda informacji, która nie ma charakteru informacji publicznej;
 • wnioskodawca żąda informacji niejawnych lub prawnie chronionych;
 • wnioskodawca żąda tzw. informacji przetworzonej, której przygotowanie będzie się wiązało z podjęciem przez Ośrodek takich działać organizacyjnych i angażowania środków osobowych, które zakłócą normalny tok działania Ośrodka i utrudnią wykonywanie zadań, które spoczywają na Ośrodku, przy czym jednocześnie wnioskodawca nie wskaże we wniosku, że uzyskanie przez niego informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego;
 • wnioskodawca żąda informacji już udostępnionej w biuletynie informacji publicznej;
 • wnioskodawca prosi o udostępnienie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnieniu na podstawie innych przepisów;
 • wnioskodawca żąda informacji, której Ośrodek nie jest w posiadaniu;
 • jeżeli udostępnienie informacji ma nastąpić na podstawie pisemnego wniosku, a wniosek ten nie spełnia wymogów formalnych art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Po kliknięciu linku zostanie otworzy się dokument

Załącznik: Wzór wniosku.pdf (440 KB)

Opublikował(a): Artur Ruciński

Ostatnia zmiana:

Dla poszczególnych serwisów i aplikacji w domenie: oswnis.pl wykorzystywane są pliki Cookie przechowujące identyfikator sesji. Są one niezbędne do przechowania informacji o fakcie bycia uwierzytelnionym w serwisie, personalizacji ustawień, czy też wyszukiwania informacji w serwisie. View more
Cookies settings
Akceptuję
Odrzucam
Polityka prywatności
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kim jesteśmy

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i  Słabosłyszących w Raciborzu, jest publiczną placówką oświatową kształcącą dzieci i młodzież z różnymi niepełnosprawnościami, w szczególności z wadami mowy i słuchu. Adres naszej strony internetowej to: https://bip-wp.oswnis.pl.

Pliki Cookie – „Ciasteczka”

Dla poszczególnych serwisów i aplikacji w domenie: oswnis.pl wykorzystywane są pliki Cookie przechowujące identyfikator sesji. Są one niezbędne do przechowania informacji o fakcie bycia uwierzytelnionym w serwisie, personalizacji ustawień, czy też wyszukiwania informacji w serwisie. Mechanizm Cookie nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu, ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookie stosowane w serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji zebranych od użytkowników. Większość przeglądarek internetowych pozwala na kontrolowanie plików Cookie. Mechanizm obsługujący pliki Cookie zazwyczaj jest domyślnie włączony, co umożliwia zapisywanie plików Cookie na Twoim komputerze. Twoja przeglądarka może też mieć ustawienia pozwalające na zarządzanie plikami cookie z poszczególnych witryn, np. ustawienia pozwalające usuwać pliki Cookie, włączać lub wyłączać ich działanie oraz określać preferencje dla poszczególnych witryn. Włączenie blokowania plików Cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych elementów naszej witryny. Więcej informacji możesz uzyskać pod tym adresem: https://bip-wp.oswnis.pl/bip/dane-osobowe/
Save settings
Cookies settings