Ułatwienia dostępu

Struktura organizacyjna

Kto zarządza Ośrodkiem?

Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu zarządza Dyrektor Ośrodka – mgr Agata Tańska.

Dyrektor Ośrodka powoływany jest na stanowisko w drodze konkursu, przeprowadzanego przez organ prowadzący placówkę, na kadencję trwającą 5 lat.

Dyrektor Ośrodka, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego placówkę, powołuje pedagogiczną kadrę zarządzającą w składzie:

 • Wicedyrektor do spraw prowadzenia Szkoły Podstawowej – mgr Cezary Solich,
 • Wicedyrektor do spraw prowadzenia Szkół Ponadpodstawowych – mgr Iwona Szablińska,
 • Kierownik do spraw wychowania i opieki – mgr Piotr Moroz,
 • Kierownik świetlic szkolnych – mgr Beata Kanclerz,
 • Kierownik szkolenia praktycznego – mgr Magdalena Tarnowska.

Ponadto Dyrektor Ośrodka powołuje niepedagogiczną kadrę zarządzającą, zgodnie z przepisami o pracownikach samorządowych, w składzie:

 • Zastępca dyrektora do spraw Administracyjno-Ekonomicznych – mgr Andrzej Lepczyński,
 • Główny Księgowy – Gabriela Kuśnik.

Strukturę organizacyjną Ośrodka przedstawia poniższy schemat organizacyjny.

Adres URL (link) do schematu organizacyjnego:

Po kliknięciu w link otworzy się dokument na tej stronie

Jakie zadania realizuje Dyrektora Ośrodka?

Dyrektor Ośrodka w szczególności:

 • kieruje działalnością placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
 • sprawuje nadzór pedagogiczny;
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 • realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki;
 • wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę;
 • współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
 • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki;
 • odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
 • współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą;
 • wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych przez szkołę lub placówkę z przepisami o ochronie danych osobowych;
 • pełni funkcję kierownika zakładu pracy w stosunku do zatrudnionych w placówce pracowników;
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

Opublikował(a): Artur Ruciński

Ostatnia zmiana:

Dla poszczególnych serwisów i aplikacji w domenie: oswnis.pl wykorzystywane są pliki Cookie przechowujące identyfikator sesji. Są one niezbędne do przechowania informacji o fakcie bycia uwierzytelnionym w serwisie, personalizacji ustawień, czy też wyszukiwania informacji w serwisie. View more
Cookies settings
Akceptuję
Odrzucam
Polityka prywatności
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kim jesteśmy

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i  Słabosłyszących w Raciborzu, jest publiczną placówką oświatową kształcącą dzieci i młodzież z różnymi niepełnosprawnościami, w szczególności z wadami mowy i słuchu. Adres naszej strony internetowej to: https://bip-wp.oswnis.pl.

Pliki Cookie – „Ciasteczka”

Dla poszczególnych serwisów i aplikacji w domenie: oswnis.pl wykorzystywane są pliki Cookie przechowujące identyfikator sesji. Są one niezbędne do przechowania informacji o fakcie bycia uwierzytelnionym w serwisie, personalizacji ustawień, czy też wyszukiwania informacji w serwisie. Mechanizm Cookie nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu, ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookie stosowane w serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji zebranych od użytkowników. Większość przeglądarek internetowych pozwala na kontrolowanie plików Cookie. Mechanizm obsługujący pliki Cookie zazwyczaj jest domyślnie włączony, co umożliwia zapisywanie plików Cookie na Twoim komputerze. Twoja przeglądarka może też mieć ustawienia pozwalające na zarządzanie plikami cookie z poszczególnych witryn, np. ustawienia pozwalające usuwać pliki Cookie, włączać lub wyłączać ich działanie oraz określać preferencje dla poszczególnych witryn. Włączenie blokowania plików Cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych elementów naszej witryny. Więcej informacji możesz uzyskać pod tym adresem: https://bip-wp.oswnis.pl/bip/dane-osobowe/
Save settings
Cookies settings