Ułatwienia dostępu

Dostępność Ośrodka

Po kliknięciu linku zostanie otworzy się dokument

Świadczenie usług-wniosek tłumacza migowego-Racibórz.pdf (477 KB)

Dostępność cyfrowa

Po kliknięciu linku zostanie otworzy się film tłumaczenia w języku migowym (5,93 MB) MP4

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Po kliknięciu linku zostanie otworzy się strona BIP

www.bip-wp.oswnis.pl

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.oswnis.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-11-28.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-28.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Część stron nie posiada etykiet tekstowych.
 • Częściowo dokumenty nie są dostępne cyfrowo i bez alternatywy.
 • Brak dodatkowych informacji o formacie i wielkości pliku.
 • Cel i działanie linku nie są łatwe do zrozumienia.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Część plików jest opublikowana przed wejściem w życie Ustawy.
 • Brak zasobów ludzkich, które zajmowałyby się tylko częścią dostępności w swoim zakresie pracy.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-27.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bożena Świtała, dostepnosc@soswnis.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 415 30 01 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących

Karola Miarki 4
47-400 Racibórz

Parking

 • Nie mamy parkingu.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

 • Do wejścia głównego dojdziesz przez furtkę w ogrodzeniu. Od furtki prowadzi na wprost chodnik do wejścia po prawej stronie.
 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Przy schodach znajduje się poręcz.
 • Do budynku można dostać się windą. Należy kierować się od bramy w prawo zgodnie z oznaczeniem umieszczonym na budynku.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 100 centymetrów.
 • Nie mamy wejścia, przez które może się dostać do budynku osoba na wózku. W takiej sytuacji można skorzystać z windy.

Przestrzeń za wejściem

 • Za drzwiami znajdują się schody, które prowadzą na wysoki parter. Za nimi znajduje się korytarz prowadzący w lewo w prawo i na wprost. Patrząc od lewej wzdłuż korytarza znajdują się drzwi do pomieszczeń administracyjnych, na końcu znajduje się toaleta. Patrząc na prawo znajduje się sekretariat, a za nim pracownie lekcyjne. Patrząc na wprost znajduje się główna klatka schodowa, winda oraz stołówka szkolna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • W punkcie obsługi dostępna jest usługa tłumaczenia na język migowy.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach.
 • Wszystkie korytarze są dostępne.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów
 • Możesz skorzystać z windy.

Schody

 • Klatka schodowa główna
 • Ciąg schodów składa się z 13 stopni.
 • Stopień ma wysokość 15 centymetrów.
 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Winda

 • Drzwi windy otwierają się automatycznie
 • Szerokość drzwi wynosi 60 centymetrów
 • Winda znajduje się w budynku
 • Na podstawie oznakowania
 • Kabina windy ma głębokość 150 centymetrów i szerokość 100 centymetrów.
 • Przyciski sterujące mają opisy w alfabecie Braille’a.
 • Przyciski sterujące mają duże oznaczenia.
 • Oznaczenia są kontrastowe.
 • Najniższe przyciski sterujące znajdują się na wysokości 100 centymetrów.
 • W windzie są komunikaty głosowe.
 • W razie problemów – zadzwoń do obsługi na numer telefonu: 602348765

Pomieszczenia

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Na I piętrze w okolicy windy znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych
 • Drzwi musisz otworzyć kluczem.
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 100 centymetrów.
 • Na ścianach są zamontowane poręcze.
 • Przestrzeń manewrowa wynosi 200 centymetrów.
 • Przestrzeń manewrowa przed ustępem wynosi 150 centymetrów.
 • Pochwyt jest po prawej stronie ustępu.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Informacja o naszej działalności w języku migowym (PJM): https://drive.google.com/file/d/1-DWL7CtWrapvYkksxGGHh6sTu_TdB6H4/view
 • Deklaracja dostępności została przygotowana w Generatorze Deklaracji Dostępności..
 • Opublikował(a): Artur Ruciński

  Ostatnia zmiana:

  Dla poszczególnych serwisów i aplikacji w domenie: oswnis.pl wykorzystywane są pliki Cookie przechowujące identyfikator sesji. Są one niezbędne do przechowania informacji o fakcie bycia uwierzytelnionym w serwisie, personalizacji ustawień, czy też wyszukiwania informacji w serwisie. View more
  Cookies settings
  Akceptuję
  Odrzucam
  Polityka prywatności
  Privacy & Cookies policy
  Cookie name Active

  Kim jesteśmy

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i  Słabosłyszących w Raciborzu, jest publiczną placówką oświatową kształcącą dzieci i młodzież z różnymi niepełnosprawnościami, w szczególności z wadami mowy i słuchu. Adres naszej strony internetowej to: https://bip-wp.oswnis.pl.

  Pliki Cookie – „Ciasteczka”

  Dla poszczególnych serwisów i aplikacji w domenie: oswnis.pl wykorzystywane są pliki Cookie przechowujące identyfikator sesji. Są one niezbędne do przechowania informacji o fakcie bycia uwierzytelnionym w serwisie, personalizacji ustawień, czy też wyszukiwania informacji w serwisie. Mechanizm Cookie nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu, ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookie stosowane w serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji zebranych od użytkowników. Większość przeglądarek internetowych pozwala na kontrolowanie plików Cookie. Mechanizm obsługujący pliki Cookie zazwyczaj jest domyślnie włączony, co umożliwia zapisywanie plików Cookie na Twoim komputerze. Twoja przeglądarka może też mieć ustawienia pozwalające na zarządzanie plikami cookie z poszczególnych witryn, np. ustawienia pozwalające usuwać pliki Cookie, włączać lub wyłączać ich działanie oraz określać preferencje dla poszczególnych witryn. Włączenie blokowania plików Cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych elementów naszej witryny. Więcej informacji możesz uzyskać pod tym adresem: https://bip-wp.oswnis.pl/bip/dane-osobowe/
  Save settings
  Cookies settings