Ułatwienia dostępu

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Ośrodku.

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Ośrodku odbywa się zgodnie z Instrukcją kancelaryjną opracowaną na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U.2011 nr 14 poz. 67 z pźn. zm.).

Czynności kancelaryjne w Ośrodku przeprowadzane są w systemie tradycyjnym, w oparciu o Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt.

Tradycyjny system kancelaryjny wspomagany jest przez pocztę elektroniczną oraz platformę ePUAP.

Korespondencję wpływającą do Ośrodka przyjmuje i rejestruje pracownik Sekretariatu Ośrodka.

Formy przekazywania korespondencji do Ośrodka:

  • Poczta tradycyjna – wysyłka na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących, ul. Karola Miarki 4, 47-400 Racibórz,
  • Poczta elektroniczna – wysyłka na adres e-mail: sekretariat@soswnis.pl,
  • Osobiście – w Sekretariacie Ośrodka,
  • Platforma ePUAP – wysyłka na skrytkę: /SOSWNIS_Raciborz/SkrytkaESP

Obieg dokumentów.

Przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie, przekazywanie i archiwizowanie dokumentów odbywa się na zasadach wewnętrznej Instrukcji kancelaryjnej, opracowanej na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U.2011 nr 14 poz. 67 z pźn. zm.).

Wszelkie pisma wpływające do Ośrodka rejestrowane są przez pracownika Sekretariatu w Książce Podawczo-Nadawczej, następnie przedkładane Dyrektorowi Ośrodka celem dekretacji do właściwej komórki organizacyjnej lub właściwego pracownika. Po dekretacji pisma rozdzielane są do poszczególnych komórek organizacyjnych lub pracowników, zgodnie z dekretacją, celem rozpatrzenia i prawidłowego załatwienia sprawy.

W Ośrodku obowiązuje pisemna forma załatwiania spraw. Pracownik odpowiedzialny za załatwienie danej sprawy sporządza pisemną odpowiedź. W zależności od posiadanych kompetencji pracownik sporządzający odpowiedź, sygnuje ją indywidualną pieczęcią i podpisem lub odpowiedź przedkłada Dyrektorowi Ośrodka, celem akceptacji i złożenia podpisu.

Rozpatrywanie i załatwianie spraw odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

Załatwianie spraw odbywa się w terminie do 14 dni, chyba że sprawa jest złożona – w terminie do 2 miesięcy, o czym strona postępowania jest poinformowana.

Przyjęcie interesanta.

Przyjmowanie interesantów odbywa się w siedzibie Ośrodka, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:00.

Spotkanie z Dyrektorem Ośrodka możliwe jest po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania.

Opublikował(a): Artur Ruciński

Ostatnia zmiana:

Dla poszczególnych serwisów i aplikacji w domenie: oswnis.pl wykorzystywane są pliki Cookie przechowujące identyfikator sesji. Są one niezbędne do przechowania informacji o fakcie bycia uwierzytelnionym w serwisie, personalizacji ustawień, czy też wyszukiwania informacji w serwisie. View more
Cookies settings
Akceptuję
Odrzucam
Polityka prywatności
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kim jesteśmy

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i  Słabosłyszących w Raciborzu, jest publiczną placówką oświatową kształcącą dzieci i młodzież z różnymi niepełnosprawnościami, w szczególności z wadami mowy i słuchu. Adres naszej strony internetowej to: https://bip-wp.oswnis.pl.

Pliki Cookie – „Ciasteczka”

Dla poszczególnych serwisów i aplikacji w domenie: oswnis.pl wykorzystywane są pliki Cookie przechowujące identyfikator sesji. Są one niezbędne do przechowania informacji o fakcie bycia uwierzytelnionym w serwisie, personalizacji ustawień, czy też wyszukiwania informacji w serwisie. Mechanizm Cookie nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu, ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookie stosowane w serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji zebranych od użytkowników. Większość przeglądarek internetowych pozwala na kontrolowanie plików Cookie. Mechanizm obsługujący pliki Cookie zazwyczaj jest domyślnie włączony, co umożliwia zapisywanie plików Cookie na Twoim komputerze. Twoja przeglądarka może też mieć ustawienia pozwalające na zarządzanie plikami cookie z poszczególnych witryn, np. ustawienia pozwalające usuwać pliki Cookie, włączać lub wyłączać ich działanie oraz określać preferencje dla poszczególnych witryn. Włączenie blokowania plików Cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych elementów naszej witryny. Więcej informacji możesz uzyskać pod tym adresem: https://bip-wp.oswnis.pl/bip/dane-osobowe/
Save settings
Cookies settings