Ułatwienia dostępu

Ponowne wykorzystanie informacji

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, realizuje obowiązki wynikające z ustawy z dnia 11 sierpnia 2011 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641 z późn. zm.), w zakresie informacji stanowiących informację publiczną podlegającą udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902 z późn. zm.).

Ponowne wykorzystanie informacji rozumiane jest jako wykorzystanie przez osobę fizyczną, osobę prawną, lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.

Informacja sektora publicznego rozumiana jest jako każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będąca w posiadaniu Ośrodka i jednocześnie podlegająca udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Warunki ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.

Ponownemu wykorzystaniu podlegają:

 • informacje udostępnione przez Ośrodek w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • informacje udostępnione na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji, jeżeli informacje te stanowią informację publiczną, a nie zostały udostępnione przez Ośrodek w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego udostępnioną w Biuletynie Informacji Publicznej oraz udostępnioną w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej, jest zobowiązany w tym zakresie do podania:

 • źródła pozyskania danych poprzez umieszczenie dopisku o treści: „Źródło: właściwy adres URL strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej” – jeżeli informacje zostały pozyskane z portalu BIP Ośrodka,
 • czas wytworzenia informacji przez Ośrodek (czas wytworzenia, udostępnienia, modyfikacji informacji),
 • czas pozyskania informacji sektora publicznego.

Jeżeli podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego dokonał jej przetworzenia, zobowiązany jest do opatrzenia przetworzonego materiału komentarzem zawierającym informację o wykorzystaniu pozyskanego z Ośrodka materiału w zmienionej formie.

Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji przez podmiot ponownie wykorzystujący informację udostępnioną przez Ośrodek.

Ograniczenia.

Prawo do ponownego wykorzystania informacji podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Ponadto prawo do ponownego wykorzystania informacji podlega ograniczeniu ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa lub prywatność osoby fizycznej, w tym ochronę danych osobowych. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji.

Opłaty.

Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ponownego wykorzystania bezpłatnie z zastrzeżeniem, iż:

 • Ośrodek może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanej we wniosku o ponowne wykorzystanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, na zasadach opisanych w Rozdziale 4 ustawy z dnia 11 sierpnia 2011 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

Łączna wysokość opłat nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania w określony sposób i w określonej formie.

Wysokość opłaty Dyrektor Ośrodka każdorazowo ustala przy rozpatrywaniu wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, o czym strona postępowania jest informowana.

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek.

Co musi zawierać wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego?

 • nazwę podmiotu zobowiązanego – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących, ul. Karola Miarki 4, 47-400 Racibórz,
 • informacje o wnioskodawcy – imię, nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanej we wniosku,
 • wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępnione lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich maja być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 • wskazanie celu ponownego wykorzystania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej – także wskazania formatu danych;
 • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępnione lub nie zostały przekazane w inny sposób.

W przypadku niespełnienia wymogów formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Jak złożyć wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego?

Wniosek o udostępnienie informacji sektora publicznego składa się do Ośrodka poprzez:

 • przesłanie pocztą tradycyjną na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących, ul. Karola Miarki 4, 47-400 Racibórz;
 • łożenie osobiście w Sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących, ul. Karola Miarki 4, 47-400 Racibórz;
 • przesłanie pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@soswnis.pl;
 • przesłanie platformą ePUAP na skrytkę: /SOSWNIS_Raciborz/SkrytkaESP.

Rozpatrywanie wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.

Rozpatrywanie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, z zastrzeżeniem, iż jeżeli wniosek nie może być rozpatrzony w terminie 14 dni, Ośrodek zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

Po rozpatrzeniu wniosku Dyrektor Ośrodka:

 • przekazuje informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania bez określenia warunków ponownego wykorzystania, lub
 • informuje o braku informacji sektora publicznego wskazanych we wniosku, lub
 • informuje o braku warunków ponownego wykorzystania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę, lub
 • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie, lub informację o braku obowiązku tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanej we wniosku i jednocześnie informację w jaki sposób lub w jakiej formie informacje sektora publicznego mogą zostać przekazane, lub
 • odmawia w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.

W przypadku, gdy prawo do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego podlega ograniczeniu lub wnioskodawca nie wniesie wskazanych w ofercie opłat na rachunek bankowy Ośrodka w okresie 14 dni od przekazania oferty Dyrektor Ośrodka, w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.

Środki prawne przysługujące wnioskodawcy w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.

W przypadku wydania przez Dyrektora Ośrodka decyzji:

 • o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego,
 • o warunkach ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego i/lub o wysokości opłat,

– wnioskodawcy przysługuje odwołanie.

Organem odwoławczy od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) z tym, że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Opublikował(a): Artur Ruciński

Ostatnia zmiana:

Dla poszczególnych serwisów i aplikacji w domenie: oswnis.pl wykorzystywane są pliki Cookie przechowujące identyfikator sesji. Są one niezbędne do przechowania informacji o fakcie bycia uwierzytelnionym w serwisie, personalizacji ustawień, czy też wyszukiwania informacji w serwisie. View more
Cookies settings
Akceptuję
Odrzucam
Polityka prywatności
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kim jesteśmy

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i  Słabosłyszących w Raciborzu, jest publiczną placówką oświatową kształcącą dzieci i młodzież z różnymi niepełnosprawnościami, w szczególności z wadami mowy i słuchu. Adres naszej strony internetowej to: https://bip-wp.oswnis.pl.

Pliki Cookie – „Ciasteczka”

Dla poszczególnych serwisów i aplikacji w domenie: oswnis.pl wykorzystywane są pliki Cookie przechowujące identyfikator sesji. Są one niezbędne do przechowania informacji o fakcie bycia uwierzytelnionym w serwisie, personalizacji ustawień, czy też wyszukiwania informacji w serwisie. Mechanizm Cookie nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu, ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookie stosowane w serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji zebranych od użytkowników. Większość przeglądarek internetowych pozwala na kontrolowanie plików Cookie. Mechanizm obsługujący pliki Cookie zazwyczaj jest domyślnie włączony, co umożliwia zapisywanie plików Cookie na Twoim komputerze. Twoja przeglądarka może też mieć ustawienia pozwalające na zarządzanie plikami cookie z poszczególnych witryn, np. ustawienia pozwalające usuwać pliki Cookie, włączać lub wyłączać ich działanie oraz określać preferencje dla poszczególnych witryn. Włączenie blokowania plików Cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych elementów naszej witryny. Więcej informacji możesz uzyskać pod tym adresem: https://bip-wp.oswnis.pl/bip/dane-osobowe/
Save settings
Cookies settings