Ułatwienia dostępu

O Ośrodku

Kim jesteśmy?

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej jest publiczną placówką systemu oświaty, kształcącą dzieci i młodzież z uszkodzonym narządem słuchu i mowy oraz innymi niepełnosprawnościami.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu jest również budżetową jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Śląskiego.

Gdzie mieści się nasza siedziba?

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących mieści się w Raciborzu (47-400), przy ulicy Karola Miarki 4.

W jakich typach szkół kształcimy?

Ośrodek prowadzi kształcenie w następujących typach szkół:

 • Szkoła podstawowa,
 • Szkoła branżowa I stopnia,
 • Technikum,
 • Szkoła policealna.

Czy zapewniamy całodobową opiekę nad wychowankami?

Tak. Ośrodek zapewnia wychowankom całodobową opiekę, tworząc grupy wychowawcze w budynku mieszkalnym.

Czy prowadzimy zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka?

Tak. Ośrodek prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Jakie są warunki przyjęcia dzieci i młodzieży do naszej placówki?

Dzieci i młodzież przyjmowane są do Ośrodka na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Jakie są warunki objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju?

Warunkiem objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju jest posiadanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Jaki jest maksymalny okres pobytu wychowanka w naszej placówce?

Pobyt wychowanka w Ośrodku trwa do czasu zakończenia nauki, nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym wychowanek kończy 24 rok życia

Jakie są cele naszej działalności?

Cele ośrodka:

 • praca dydaktyczna i wychowawcza ukierunkowana na dzieci i młodzież z uszkodzonym narządem słuchu i mowy oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi z wadą słuchu. W zależności od potrzeb środowiska i w miarę lokalowych oraz personalnych możliwości placówki, w Ośrodku mogą być tworzone klasy z inną orzeczoną niepełnosprawnością;
 • objęcie specjalistyczną terapią dzieci z różnymi niepełnosprawnościami od urodzenia do momentu podjęcia nauki w szkole, w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka;
 • bieżące monitorowanie poziomu bezpieczeństwa uczniów/wychowanków i efektów podejmowanych działań, w szczególności działań wychowawczo – profilaktycznych;
 • wspieranie uczniów/wychowanków w okresie poprzedzającym opuszczenie placówki;
 • współpraca ze szkołami, do których uczęszcza uczeń, w zakresie realizowania zajęć rewalidacyjnych i oddziaływań wychowawczych;
 • współpraca ze szkołami ogólnodostępnymi w zakresie diagnozowania i rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do tych szkół;
 • zapewnienie specjalnych oddziaływań wychowawczych, edukacyjnych i profilaktycznych, a także działania z zakresu doradztwa edukacyjno–zawodowego;
 • zapewnienie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, przy-gotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat;
 • zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z zapisami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego i w miarę bieżących potrzeb;
 • zapewnienie realizacji obowiązku szkolnego i nauki w różnych typach szkół, w tym nauczanie indywidualne.

Pod kogo podlegamy?

Organem prowadzącym Ośrodka jest Województwo Śląskie z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Ligonia 46.

Organem nadzoru pedagogicznego dla Ośrodka jest Śląski Kurator Oświaty.

Opublikował(a): Artur Ruciński

Ostatnia zmiana:

Dla poszczególnych serwisów i aplikacji w domenie: oswnis.pl wykorzystywane są pliki Cookie przechowujące identyfikator sesji. Są one niezbędne do przechowania informacji o fakcie bycia uwierzytelnionym w serwisie, personalizacji ustawień, czy też wyszukiwania informacji w serwisie. View more
Cookies settings
Akceptuję
Odrzucam
Polityka prywatności
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kim jesteśmy

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i  Słabosłyszących w Raciborzu, jest publiczną placówką oświatową kształcącą dzieci i młodzież z różnymi niepełnosprawnościami, w szczególności z wadami mowy i słuchu. Adres naszej strony internetowej to: https://bip-wp.oswnis.pl.

Pliki Cookie – „Ciasteczka”

Dla poszczególnych serwisów i aplikacji w domenie: oswnis.pl wykorzystywane są pliki Cookie przechowujące identyfikator sesji. Są one niezbędne do przechowania informacji o fakcie bycia uwierzytelnionym w serwisie, personalizacji ustawień, czy też wyszukiwania informacji w serwisie. Mechanizm Cookie nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu, ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookie stosowane w serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji zebranych od użytkowników. Większość przeglądarek internetowych pozwala na kontrolowanie plików Cookie. Mechanizm obsługujący pliki Cookie zazwyczaj jest domyślnie włączony, co umożliwia zapisywanie plików Cookie na Twoim komputerze. Twoja przeglądarka może też mieć ustawienia pozwalające na zarządzanie plikami cookie z poszczególnych witryn, np. ustawienia pozwalające usuwać pliki Cookie, włączać lub wyłączać ich działanie oraz określać preferencje dla poszczególnych witryn. Włączenie blokowania plików Cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych elementów naszej witryny. Więcej informacji możesz uzyskać pod tym adresem: https://bip-wp.oswnis.pl/bip/dane-osobowe/
Save settings
Cookies settings