Ułatwienia dostępu

Profesjonalne szkolnictwo zawodowe – PEWNA PRACA

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu realizuje projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Profesjonalne szkolnictwo zawodowe – pewna praca.

Numer projektu: UDA-RPSL.11.02.03-24-082A/17-00

Krótki opis projektu

Celem głównym projektu jest wsparcie 54 uczniów: 30 uczniów technikum (18 chł. i 12 dz.), 24 uczniów szkoły branżowej I stopnia (14 chł. i 10 dz.). Oczekiwanym efektem działań podjętych w w/w projekcie jest podniesienie efektów kształcenia zawodowego, aby wzmocnić zdolności do zatrudnienia i ułatwić uczniom znalezienie dobrej pracy. Grupą docelową są uczniowie niepełnosprawni: niesłyszący, słabo słyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, niedowidzeniem, niepełnosprawności fizyczną i afazją, niepełnosprawności sprzężoną (2 lub więcej z w/w niepełnosprawności).

Zadania w projekcie:

1. Zajęcia wspierające kształcenie zawodowe.

2. Dostosowanie pracowni do współczesnego rynku pracy.

3. Kursy zawodowe dla nauczycieli.

4. Staże i praktyki uczniów.

5. Wsparcie uczniów w zdobywaniu dodatkowych uprawnień przydatnych na rynku pracy. Okres realizacji projektu: IX.2018 – VIII.2021r.

Dofinansowanie / środki unijne            2 927 225,41 zł
Budżet państwa               344 379,46 zł
budżet jednostek samorządu terytorialnego (wkład własny niepieniężny)               172 189,73 zł
Całkowita wartość projektu    3 443 794,60 zł

Opublikował(a): Artur Ruciński

Ostatnia zmiana:

Dla poszczególnych serwisów i aplikacji w domenie: oswnis.pl wykorzystywane są pliki Cookie przechowujące identyfikator sesji. Są one niezbędne do przechowania informacji o fakcie bycia uwierzytelnionym w serwisie, personalizacji ustawień, czy też wyszukiwania informacji w serwisie. View more
Cookies settings
Akceptuję
Odrzucam
Polityka prywatności
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kim jesteśmy

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i  Słabosłyszących w Raciborzu, jest publiczną placówką oświatową kształcącą dzieci i młodzież z różnymi niepełnosprawnościami, w szczególności z wadami mowy i słuchu. Adres naszej strony internetowej to: https://bip-wp.oswnis.pl.

Pliki Cookie – „Ciasteczka”

Dla poszczególnych serwisów i aplikacji w domenie: oswnis.pl wykorzystywane są pliki Cookie przechowujące identyfikator sesji. Są one niezbędne do przechowania informacji o fakcie bycia uwierzytelnionym w serwisie, personalizacji ustawień, czy też wyszukiwania informacji w serwisie. Mechanizm Cookie nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu, ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookie stosowane w serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji zebranych od użytkowników. Większość przeglądarek internetowych pozwala na kontrolowanie plików Cookie. Mechanizm obsługujący pliki Cookie zazwyczaj jest domyślnie włączony, co umożliwia zapisywanie plików Cookie na Twoim komputerze. Twoja przeglądarka może też mieć ustawienia pozwalające na zarządzanie plikami cookie z poszczególnych witryn, np. ustawienia pozwalające usuwać pliki Cookie, włączać lub wyłączać ich działanie oraz określać preferencje dla poszczególnych witryn. Włączenie blokowania plików Cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych elementów naszej witryny. Więcej informacji możesz uzyskać pod tym adresem: https://bip-wp.oswnis.pl/bip/dane-osobowe/
Save settings
Cookies settings